PASS OPEN API PLATFORM

Online Payment
Online Shop API нь веб сайтын төлбөр төлөлтийн хэсэгт QR код үүсгэн харуулж хэрэглэгчийг PASS аппликейшнаар төлбөрөө төлөх боломжийг олгоно.
Гүйлгээний хариуг 3 төрлөөр авах боломжтой.
Үүнд :
  • Callback_url ашиглах
  • Inquiry ашиглах
  • Inquiry болон callback_url цугт ашиглах боломжтой
`
Д/д Нэр Тайлбар Татах хаяг
1 pass.html Онлайн төлбөрийн хуудсанд нэмэх Татах
2 pass.css pass.html хуудсанд import хийн оруулах
3 pass.js pass.html хуудсанд import хийн оруулах
4 qrious.min.js QR үүсгэх бэлэн сан бөгөөд pass.html хуудсанд import хийн оруулах ашиглаж болно
OnlinePayment

Callback URL Sequence диаграмм
OnlinePayment

Create Order

Header

URL Test :
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/create_order
Production :
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/create_order
Timeout 47 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/create_order

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
amount string M Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100
callback_url string O Callback_url өгч байгаа бол NULL байж болохгүй бөгөөд URL форматтай байна Жишээ : /http://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/callback

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string M status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.shop string C status_code = ok Дэлгүүрийн нэр
ret.amount string C status_code = ok Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100
ret.order_id string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн дугаар. Энэ утгыг QR-р гаргана
ret.orderttl string C status_code = ok Нэхэмжлэл төлөгдөх идэвхтэй хугацаа секундээр байна.

Error Messages

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC07 6 Network error during CreateOrder service call to module Order.
EC08 6 Bad response status code <http status code> during CreateOrder service call to module Order.
003 6 <validation error message>
003 6 Bad time to live for order.
003 6 Bad amount for order.
003 6 Pos id empty
003 6 Multiple orders found

Order Callback
Датабэйнк талаас төлбөр төлөгдөх эсвэл буцаалт хийсэн үед дуудах CALLBACK API.

Header

URL EC Create Order-р өгөгдсөн хаяг
Timeout 20 secs
Metdod POST

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
order_id string M Нэхэмжлэлийн дугаар
payment_request_id string M Order үүсгэсэн эсвэл буцаасан хүсэлтийн дугаар
pos_id string M Pos ID
operation string M "payment" эсвэл "void"
is_success boolean M Амжилттай эсэх
amount string M Гүйлгээний дүн
created_time string M Огноо
customer_data string M Customer Data
extra_data string M Extra Data

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg string O Any message

Order Inquiry Sequence диаграмм
OnlinePayment

Create Order

Header

URL Test :
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/create_order
Production :
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/create_order
Timeout 47 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/create_order

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
amount string M Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string M status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.shop string C status_code = ok Дэлгүүрийн нэр
ret.amount string C status_code = ok Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100
ret.order_id string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн дугаар. Энэ утгыг QR-р гаргана
ret.orderttl string C status_code = ok Нэхэмжлэл төлөгдөх идэвхтэй хугацаа секундээр байна.

Error Messages

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>"
EC02 4 Operation failed.
EC07 6 Network error during CreateOrder service call to module Order.
EC08 6 Bad response status code <http status code> during CreateOrder service call to module Order.
003 6 <validation error message>
003 6 Bad time to live for order.
003 6 Bad amount for order.
003 6 Pos id empty
003 6 Multiple orders found

Order Inquiry
Нэхэмжлэлийн төлөвийг төлсөн эсэхийг шалгах зориулалттай.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/order_inquiry
Production:
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/order_inquiry
Timeout 7 secs
Metdod POST
Uri openapi/v1/ecom/order_inquiry

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
order_id string M Худалдан авагчийн картын token

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string M status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.shop string C status_code = ok Дэлгүүрийн нэр
ret.amount string C status_code = ok Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100
ret.order_id string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн дугаар. Энэ утгыг QR-р гаргана
ret.orderttl string C status_code = ok Нэхэмжлэл төлөгдөх идэвхтэй хугацаа секундээр байна.
ret.customer_data object C status_code = ok Customer Data
ret.extra_data object C status_code = ok Дэлгүүрийн
ret.expire_datetime date C expire_datetime < current time Хэрвээ нэхэмжлэл хүлээгдэж байгаа тохиолдолд цуцлагдах огноогоо буцаана. Бусад тохиолдолд ирэхгүй.
ret.status string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн төлөв
  • Paid – Гүйлгээ амжилттай
  • Pending – Хүлээгдэж байна
  • Expired – Хугацаа дууссан
  • Voided – Гүйлгээ буцаагдсан
  • Cancelled – Гүйлгээ цуцалсан
ret.status_text string C status_code = ok Эцсийн хэрэглэгчид харуулах нэхэмжлэлийн төлөвийн текст. Жишээ : Paid бол “Гүйлгээ амжилттай” гэж эцсийн хэрэглэгчид харуулна.
has_kb_loyalty string C status_code = ok Тухайн худалдан авалтад сегментийн картын урамшуулал байгаа эсэхийг заана. 0- урамшуулал байхгүй 1-урамшуулал байгаа
*Худалдан авалт хийх үед банкны сегментийн лояалти тооцогдож байгаа тохиолдолд баримтад доорх 4н мэдээлэл заавал хэвлэгдэнэ.
Заавал хэвлэгдэнэ.*
kb_usable_lp string C status_code = ok Тухайн худалдан авалтад бодогдсон дүн. (Зөвхөн хасагдах дүн)
kb_yes_txn_amount string C status_code = ok Худалдан авалтын дараа урамшуулал хасагдсан дүн
kb_no_txn_amount string C status_code = ok Худалдан авалт хийхээс өмнөх урамшуулалгүй дүн
kb_loyalty_name string C status_code = ok Урамшууллын нэр

ret.status = paid үед дараах ret.extra_data ирнэ.

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
payment string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
payment.rrn string M Гүйлгээний reference дугаар
payment.amount string C Гүйлгээний дүн
payment.pos_id string C
payment.order_id string O Нэхэмжлэлийн дугаар
payment.resp_msg string C Гүйлгээний хариу текст
payment.trace_no string C Trace number
payment.date_time string C Гүйлгээний огноо
payment.extra_head string C Гүйлгээний хариу код
payment.extra_line string C
payment.terminal_id string C Терминалын дугаар
payment.approval_code string C Approval code
payment.currency_code string C Currency code
payment.payment_request_id string C Payment request id

Error Messages

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
002 6 <validation error message>
003 6 No order found.

Pass Back-end ашиглан апп нээх.
OnlinePayment

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
amount string M Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string M status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.shop string C status_code = ok Дэлгүүрийн нэр
ret.amount string C status_code = ok Оронгийн нарийвчлалыг 100-аар үржүүлсэн бүхэл тоон утга байна. Зөв жишээ : 123.99 * 100 Буруу жишээ . 123.999888 * 100
ret.order_id string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн дугаар. Энэ утгыг QR-р гаргана
ret.orderttl string C status_code = ok Нэхэмжлэл төлөгдөх идэвхтэй хугацаа секундээр байна.

Error Messages

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>"
EC02 4 Operation failed.
EC07 6 Network error during CreateOrder service call to module Order.
EC08 6 Bad response status code <http status code> during CreateOrder service call to module Order.
003 6 <validation error message>
003 6 Bad time to live for order.
003 6 Bad amount for order.
003 6 Pos id empty
003 6 Multiple orders found

Order Cancel Sequence диаграмм
Нэхэмжлэл цуцлах үед ашиглана.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/cancel_order
Production:
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/cancel_order
Timeout 15 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/cancel_order

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
order_id string M Нэхэмжлэлийн дугаар

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string C status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.resp_code string C status_code = ok Гүйлгээ гарсан эсэхийг илэрхийлнэ.“000” ирсэн үед гүйлгээ амжилттай гарсан гэж үзнэ. Бусад үед амжилтгүй гэж үзнэ. Жишээ : “000” – Амжилттай , 117 – Амжилтгүй /Картын нууц код буруу/
ret.resp_msg string C status_code = ok Хариу текст
ret.status string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн төлөв
ret.service_name string C status_code = ok, ret.status = voided
ret.date_time string C status_code = ok, ret.status = voided Гүйлгээний огноо
ret.trace_no string C status_code = ok, ret.status = voided Trace number
ret.rrn string C status_code = ok, ret.status = voided Reference Number
ret.terminal_id string C status_code = ok, ret.status = voided Терминал дугаар
ret.merchant_id string C status_code = ok, ret.status = voided КҮБ-н дугаар

Error message

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC00 6 Validation failed. Bad request. Request data: {0}
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
EC05 5 Network error during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC06 4 Bad response status code <http status code> during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC11 5 Network error during CancelOrder service call to module Order.
EC12 4 Bad response status code <http status code> during CancelOrder service call to module Order.
002 6 <validation error message>
003 6 Bad order status.
003 6 Bad amount for order.
003 6 pos id empty.
003 6 Multiple orders found.
003 6 No order found.

Order Void
Төлөлтийн буцаалт хийх үед ашиглана.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/void
Production:
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/void
Timeout 15 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/void

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
order_id string M Нэхэмжлэлийн дугаар

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string C status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.resp_code string C status_code = ok Гүйлгээ гарсан эсэхийг илэрхийлнэ.“000” ирсэн үед гүйлгээ амжилттай гарсан гэж үзнэ. Бусад үед амжилтгүй гэж үзнэ. Жишээ : “000” – Амжилттай , 117 – Амжилтгүй /Картын нууц код буруу/
ret.resp_msg string C status_code = ok Хариу текст
ret.status string C status_code = ok Нэхэмжлэлийн төлөв
ret.service_name string C status_code = ok, ret.status = voided
ret.date_time string C status_code = ok, ret.status = voided Гүйлгээний огноо
ret.trace_no string C status_code = ok, ret.status = voided Trace number
ret.rrn string C status_code = ok, ret.status = voided Reference Number
ret.terminal_id string C status_code = ok, ret.status = voided Терминал дугаар
ret.merchant_id string C status_code = ok, ret.status = voided КҮБ-н дугаар

Error message

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC00 6 Validation failed. Bad request. Request data: {0}
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
EC05 5 Network error during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC06 4 Bad response status code <http status code> during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
002 6 <validation error message>
003 6 Bad order status.
003 6 Bad amount for order.
003 6 pos id empty.
003 6 Multiple orders found.
003 6 No order found.

Order Notification
Нэхэмжлэлийн мэдэгдлийг PASS хэрэглэгчийн утас руу илгээх.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/order_notify
Production: https://ecom.pass.mn/ openapi/v1/ ecom/order_notify
Timeout 25 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/order_notify

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token
order_id string M Нэхэмжлэлийн дугаар
phone string M Худалдан авагчийн өөрийн оруулсан утасны дугаар

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string C status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.resp_code string C status_code = ok Гүйлгээ гарсан эсэхийг илэрхийлнэ.“000” ирсэн үед гүйлгээ амжилттай гарсан гэж үзнэ. Бусад үед амжилтгүй гэж үзнэ. Жишээ : “000” – Амжилттай , 117 – Амжилтгүй /Картын нууц код буруу
ret.resp_msg string C status_code = ok Хариу текст

Error message

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC00 6 Validation failed. Bad request. Request data: {0}
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
EC20 5 Network error during LookupDevice service call to module DTBAutd.
EC21 4 Bad response status code <http status code> during LookupDevice service call to module DTBAutd.
EC22 5 Network error during OrderNotification service call to module DTBNotif.
EC23 4 Bad response status code ({0}) during OrderNotification service call to module DTBNotif.
W01 1 Pos id буруу байна.
W03 1 Pos Id not found
B06 1 Payment Request ID Must be Unique
B07 1 No order found

Settlement
Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах зорилготой.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/settlement
Production:
https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/settlement
Timeout 15 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/settlement

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
end_datetime datetime M Дуусах огноо
start_datetime datetime M Эхлэх огноо
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string C status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.resp_code string C status_code = ok “000” утга буцаана.
ret.resp_msg string C status_code = ok Хариу текст
ret.sale_count string C status_code = ok
ret.sale_total string C status_code = ok
ret.void_count string C status_code = ok
ret.void_total string C status_code = ok

Error message

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC00 6 Validation failed. Bad request. Request data: {0}
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
EC05 5 Network error during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC06 4 Bad response status code <http status code> during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC11 5 Network error during CancelOrder service call to module Order.
EC12 4 Bad response status code <http status code> during CancelOrder service call to module Order.
002 6 <validation error message>

Transaction Histroy
Гүйлгээний жагсаалт авах зорилготой.

Header

URL Test:
https://ecomstg.pass.mn/openapi/v1/ecom/txn_history
Production: https://ecom.pass.mn/openapi/v1/ecom/txn_history
Timeout 15 secs
Metdod POST
URL openapi/v1/ecom/txn_history

Request fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
end_datetime datetime M Дуусах огноо
start_datetime datetime M Эхлэх огноо
ecommerce_token string M Shop-д урьдчилж өгсөн token

Response fields

Хувьсагчийн нэр Төрөл MCO Нөхцөл Тайлбар
status_code string M “ok” болон “ng” гэсэн хариу буцаана
msg dict M
msg.code string C status_code = ng Алдааны код
msg.level string C status_code = ng Алдааны түвшин
msg.body string C status_code = ng Алдааны текст
msg.module string C status_code = ng Алдаа гаргасан модуль
ret dict M status_code нь “ok” үед буцаах утга
ret.resp_code string C status_code = ok “000” утга буцаана.
ret.resp_msg string C status_code = ok Хариу текст
ret.txn_count string C status_code = ok
ret.transactions string C status_code = ok
ret.transaction[].paymen t_request_id string C status_code = ok Order үүсгэсэн эсвэл буцаасан хүсэлтийн дугаар
ret.transaction[].amount string C status_code = ok Дүн
ret.transaction[].description string C status_code = ok
ret.transaction[].status string C status_code = ok Гүйлгээний төлөв
ret.transaction[].trace_no string C status_code = ok Гүйлгээний trace дугаар
ret.transaction[].ttl string C status_code = ok Гүйлгээний time to live

Error message

Код /msg.code/ Level /msg.level/ Body /msg.level/
EC00 6 Validation failed. Bad request. Request data: {0}
EC01 6 Validation failed: <serialization error text>, request data: <request body>
EC02 4 Operation failed.
EC09 5 Network error during Inquiry service call to module Order.
EC10 4 Bad response status code <http status code> during Inquiry service call to module Order.
EC05 5 Network error during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC06 4 Bad response status code <http status code> during VoidCPM service call to module WalletMiddleware.
EC11 5 Network error during CancelOrder service call to module Order.
EC12 4 Bad response status code <http status code> during CancelOrder service call to module Order.
002 6 <validation error message>

Хэрэглэгчийн тасалбар (талон) хэвлэх
“Pass” аппликэйшнээр амжилттай уншигдсан гүйлгээ бүрийн хариуд ирсэн өгөгдлөөс доорх талбаруудыг хэрэглэгчийн тасалбар дээр хэвлэж гаргана.

Үлдэх хувь дээр заавал хэвлэх талбарууд

Талбар Хэвлэх нэр Хэвлэх эсэх Тайлбар
amount Дүн Заавал
trace_no Trace No Заавал
payment_request_id DbRef Заавал
rrn RRN Заавал
order_id order_id Заавал
autd_code Зөвшөөрлийн код Заавал
entry_mode Хэлбэр Ирвэл хэвлэнэ
terminal_id Terminal ID Заавал
pan Картын дугаар Заавал Mask хийгдсэн ирнэ
card_holder_name Карт эзэмшигч Ирвэл хэвлэнэ
Date, Time Огноо Заавал Гүйлгээний хариунд ирсэн банкны огноог хэвлэнэ.